‘OMRON’ พัฒนาเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาสังคม

สังคม

‘OMRON’ พัฒนาเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาสังคม

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และกำลังการซื้อที่เติบโต มีแรงงานที่มีทักษะและต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ รัฐบาลที่ให้การสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศอีกด้วย จึงทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ

สังคม

แต่ประเทศไทยก็มีความท้าทายทางธุรกิจบางประการ ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานฝีมือ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาในบางภาคส่วน การขาดนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันในบางอุตสาหกรรม อีกทั้ง การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย

จีรนันท์ แสนเรือง หัวหน้าศูนย์การจัดการ OMRON ประเทศไทย เปิดเผยว่า OMRON มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของบริษัทเพื่อสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมที่ดีให้กับสังคม ซึ่งวิสัยทัศน์นี้มีรากฐานมาจากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผ่านความต้องการของสังคมในฐานะที่บริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดีควรสร้างคุณค่าให้กับสังคมผ่านแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น OMRON จึงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอย่างยั่งยืนโดยการนำพันธกิจและค่านิยมมาปฏิบัติ

เพราะอนาคตถ้ามองไปอีก 10 ปีข้างหน้า จะเห็นถึงโลกที่ผู้คนและเครื่องจักรเติมเต็มซึ่งกันและกัน ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่มีแบบไม่มีข้อจำกัด ส่งผลให้วิสัยทัศน์ในระยะยาวนี้ของบริษัทเรียกว่า Shaping the Future 2030 คือ การมุ่งมั่นที่จะติดตามระบบอัตโนมัติเพื่อให้ผู้คนได้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของ OMRON ไม่ว่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : สร้างความรัก ในวัยเรียน หยุดความรุนแรง-บูลลี่ เยาวชนทุกมิติ